Natalie Mars Sbs Matematik Konu Anlatımı » Sayfa 3 Natalie Mars
  Yükleniyor, lütfen bekleyiniz!

» » Sayfa 3

Fatöriyel Nedir?


1'den n'ye kadar (veya n'den geriye doğru 1'e kadar) olan doğal sayıların çarpımı “n! (n faktöriyel)” biçiminde gösterilir. =n.(n-1)...3.2.1
n!=1.2.3…(n-1).n , 0!=1 olarak kabul edilir.

Permütasyon Nedir?

n ve r birer doğal sayı ve r ≤ n olmak üzere, n'nin r'li permütasyonlarının (dizilişlerinin) sayısı “P(n,r)” şeklinde gösterilir.
P(n,r)= n! / (n - r) ! formülü ile hesaplanır.

Olasılık Nedir?

A ve B gibi iki olay aynı anda gerçekleşebiliyorsa bu olaylar ayrık olmayan olaylardır.
A ve B olayının olma olasılığı;
O(AU B) = O(A) + O(B) - O(A∩B)

A ve B gibi iki olay aynı anda gerçekleşemiyorsa bu olaylar ayrık olaylardır.
A ve B olayının olma olasılığı;
O(AU B) = O(A) + O(B)

Olasılıkta, olaylar ifade edilirken liste yöntemi kullanılıyorsa, kiimedeki gösterimin tersine, her bir eleman (çıktı) aynı da olsa tek tek yazılır.
Bir olayın olma olasılığı alanla ilişkili ise aşağıdaki ifade yazılır.

Olayın Olma Olasılığı

= ( istenen durumların sayısı) / ( mümkün olan tüm durumların sayısı)

Aynı cinsten iki çokluğun birine bölümüne oran denir.
Birbirine denk olan iki oranın a/b=c/d şeklinde yazılmasına orantı denir.

Doğru Orantı

İki çokluktan birisi artarken diğeri de aynı oranda artıyorsa veya biri azalırken diğeri de aynı oranda azalıyorsa böyle çokluklara doğru orantılı çokluklar denir.
x ile y doğru orantılı çokluklar ise x/y=k gibi bir sabit sayıya eşit olacaktır

Örneğin 1kg tavuk 5 tl ise tavuğun kilogramına göre artışını incelersek doğru orantılı olarak arttığını görebiliriz.
Kilogram (kg)123...
Fiyat (tl)51015...

Burada kg/fiyat=1/5=2/10=3/15=...= 0,2 olduğu görülür.

Ters Orantı

İki çokluktan birisi artarken diğeri de aynı oranda azalıyorsa veya biri azalırken diğeri de aynı oranda artıyorsa böyle çokluklara ters orantılı çokluklar denir.
x ile y ters orantılı çokluklar ise x.y=k gibi bir sabit sayıya eşit olacaktır

Örneğin bir aracın 50km/saat sabit hızla gittiğinde belirli bir uzaklıktaki yolu 12 saatte gitmesi durumunu incelersek
Hız (km/sa)50100150...
Zaman (sa)1264...

Burada hız x zaman=50.12=100.6=150.4=...=600km olduğu görülür.

Çok Yüzlüler

çok yüzlüler


Bir çok yüzlünün yüzleri birer çokgensel bölgedir. Ayrıt ve köşeleri ise bu çokgensel bölgelerin kenar ve köşeleridir.

Bir çok yüzlünün yüzeyi, yüzleri ile ayrıtlarının birleşiminden oluşur. Çok yüzlüler yüzsayılarına göre “dört yüzlü”, “beş yüzlü” şeklinde isimlendirilir.

Alttaki videolarda Kürenin bir düzlemle kesişimi, Koninin bir düzlemle kesişimi, Üçgen pramidin bir düzlemle kesişimi, Üçgen prizmanın bir düzlemle kesişimi, İç bükey Dış bukey çok yüzlüler, Çok küplüler, Geometrik cisimleri simetri eksenleri anlatımları yer almaktadır.

Trigonometri nedir?

Trigonometri sözcüğü, Yunanca üçgen (trigon) ve ölçüm (metrio) sözcüklerinin birleşiminden oluşur.
Üçgenlerin kenarları ile açıları arasındaki ilişkileri oluşturmak amacıyla kullanılır. Mısırlılar ve Babilliler, arazi ölçümlerinde, yapılarda, astronomide ve güneş saatinde trigonometriden yararlanmışlardır.

Trigonometrik Oranlar

trigonometrik oranlar

Bu konu anlatımı videolarında bir dar açının trigonometrik oranları, sinüs, kosinüs, tanjant, kotanjant oranları, 30,45 ve 60 derecenin tirgonometrik oranları , formülleri ve trigonometri çözümlü problemleri yer almaktadır.

perspektif

Perspektif Nedir?

Geometrik cisimlerin herkes tarafından kolayca anlaşılabilmesi için genel olarak üç yüzünü birden gösteren perspektif çizimler yapılır. Perspektifte, cisimler bizden uzaklaştıkça küçülmüş ve renkleri solmuş gibi görünür.
Yakın olan cisimler uzaktakinden daha büyük ve ayrıntılı gözükürler. Zeminin bittiği yerde, gökyüzüyle birleşen çizgiye “ufuk çizgisi”, gözümüzden uzaklaştıkça birleşiyormuş gibi görünen çizgilere “kaybolunan doğrular”, kaybolunan doğruların birleşiyormuş gibi göründüğü noktaya da “kaybolunan nokta” denir.

Bir Nokta Perspektifi

Perspektif çizim yapılan cismin ön yüzü, çizimin yapıldığı düzleme paralel ise bu perspektif çizim tipine bir nokta perspektifi denir.
Bir nokta perspektifinde cismin ayrıtları tek bir noktaya giderek kaybolur. Kaybolunan nokta, prizmaya sağdan bakıldığında ufuk çizgisi üzerinde ve prizmanın sağında, soldan bakıldığında ise solundadır. Bu durum prizmaya alttan ve üstten bakıldığında değişmez.

İki Nokta Perspektifi

Prizma modelinin ön yüzü (sağ ve sol yüzlerin kesiştiği dikey ayrıt) çizimin düzlemine paralel değilse perspektif çiziminde iki kaybolunan nokta vardır. Bu tekniğe “iki nokta perspektifi” adı verilir.

Alttaki videolarda ön yüzü, alt yüzü,sol yüzü görünen cisimlerin perspektifni çizme, tek nokta perspektifi çizme,iki nokta perspektifi çizme yöntemleri yer almaktadır.