Natalie Mars 8. Sınıf Matematik Konu Anlatımı Video Natalie Mars
  Yükleniyor, lütfen bekleyiniz!

» »


Küp: Bütün yüzleri kare olan bir prizmadır.

küp Alan = S = 6a2

Hacim = v = a3

Cisim kösegeni = |BD'| = |AC'| = a3Dikdörtgenler prizması: Bütün yüzleri dikdörtgen olan prizmadır.

Dikdörtgenler prizması

Dikdörtgenler prizmasının özellikleri

 Alanı = S = 2 (ab + ac + bc)

 Hacmi = V = a.  b . cCisim Kösegeni: |AC'| = |BD'| =
cisim köşegeni


|AO| = |BO| = |C'O| = |D'O| dur.


Çok Yüzlüler

çok yüzlüler


Bir çok yüzlünün yüzleri birer çokgensel bölgedir. Ayrıt ve köşeleri ise bu çokgensel bölgelerin kenar ve köşeleridir.

Bir çok yüzlünün yüzeyi, yüzleri ile ayrıtlarının birleşiminden oluşur. Çok yüzlüler yüzsayılarına göre “dört yüzlü”, “beş yüzlü” şeklinde isimlendirilir.

Alttaki videolarda Kürenin bir düzlemle kesişimi, Koninin bir düzlemle kesişimi, Üçgen pramidin bir düzlemle kesişimi, Üçgen prizmanın bir düzlemle kesişimi, İç bükey Dış bukey çok yüzlüler, Çok küplüler, Geometrik cisimleri simetri eksenleri anlatımları yer almaktadır.

Trigonometri nedir?

Trigonometri sözcüğü, Yunanca üçgen (trigon) ve ölçüm (metrio) sözcüklerinin birleşiminden oluşur.
Üçgenlerin kenarları ile açıları arasındaki ilişkileri oluşturmak amacıyla kullanılır. Mısırlılar ve Babilliler, arazi ölçümlerinde, yapılarda, astronomide ve güneş saatinde trigonometriden yararlanmışlardır.

Trigonometrik Oranlar

trigonometrik oranlar

Bu konu anlatımı videolarında bir dar açının trigonometrik oranları, sinüs, kosinüs, tanjant, kotanjant oranları, 30,45 ve 60 derecenin tirgonometrik oranları , formülleri ve trigonometri çözümlü problemleri yer almaktadır.

perspektif

Perspektif Nedir?

Geometrik cisimlerin herkes tarafından kolayca anlaşılabilmesi için genel olarak üç yüzünü birden gösteren perspektif çizimler yapılır. Perspektifte, cisimler bizden uzaklaştıkça küçülmüş ve renkleri solmuş gibi görünür.
Yakın olan cisimler uzaktakinden daha büyük ve ayrıntılı gözükürler. Zeminin bittiği yerde, gökyüzüyle birleşen çizgiye “ufuk çizgisi”, gözümüzden uzaklaştıkça birleşiyormuş gibi görünen çizgilere “kaybolunan doğrular”, kaybolunan doğruların birleşiyormuş gibi göründüğü noktaya da “kaybolunan nokta” denir.

Bir Nokta Perspektifi

Perspektif çizim yapılan cismin ön yüzü, çizimin yapıldığı düzleme paralel ise bu perspektif çizim tipine bir nokta perspektifi denir.
Bir nokta perspektifinde cismin ayrıtları tek bir noktaya giderek kaybolur. Kaybolunan nokta, prizmaya sağdan bakıldığında ufuk çizgisi üzerinde ve prizmanın sağında, soldan bakıldığında ise solundadır. Bu durum prizmaya alttan ve üstten bakıldığında değişmez.

İki Nokta Perspektifi

Prizma modelinin ön yüzü (sağ ve sol yüzlerin kesiştiği dikey ayrıt) çizimin düzlemine paralel değilse perspektif çiziminde iki kaybolunan nokta vardır. Bu tekniğe “iki nokta perspektifi” adı verilir.

Alttaki videolarda ön yüzü, alt yüzü,sol yüzü görünen cisimlerin perspektifni çizme, tek nokta perspektifi çizme,iki nokta perspektifi çizme yöntemleri yer almaktadır.

Doğrunun Eğimi

Dikey uzunluğun, yatay uzunluğa oranı “eğim” olarak adlandırılır. Eğim “m” harfi ile gösterilir.
Eğim = m = Dikey Uzunluk / Yatay Uzunluk
y = ax + b biçimindeki bir doğru denkleminde x’ in kat sayısı doğrunun eğimini verir.
y = ax + b ve y = cx + d doğrusal denklem sisteminin çözüm kümesi varsa bu doğruların grafiklerinin kesim noktasının koordinatlarıdır.

Alttaki videolarda eğitimin tanımı,eğim açısı, orjinden geçen doğrunun eğimi, orjinden geçmeyen doğrunun eğimi ve bunlarlar ilgili çözümlü sor ve problemler yer almaktadır.