Natalie Mars 6. Sınıf Matematik Konu Anlatımı Video » Sayfa 4 Natalie Mars
  Yükleniyor, lütfen bekleyiniz!

» » » Sayfa 4

1'e bölünme kuralı ; Her sayı bölünür.
2'ye bölünme kuralı ; Son rakamı çift sayı ise bölünür.Bir tam sayı 2 ile bölünmezse kalan her zaman 1 olur.
3'e bölünme kuralı ; Rakamların sayı değerleri toplamı 3 veya üçün katlarıysa bölünür.
4'e bölünme kuralı ; Bir sayının birler ve onlar basamağı 00 ya da 4'ün katı ise sayı 4 ile bölünür.
5 ile bölünebilme kuralı : Birler basamağı 0 ve 5 olan tüm sayılar, 5 ile kalansız bölünür.
6 ile bölünebilme kuralı : Hem 2 hem de 3 ile bölünebilen sayılar, 6 ile kalansız bölünür.
9 ile bölünebilme kuralı : Rakamları toplamı 9 ve 9'un katları olan sayılar, 9 ile kalansız bölünür.
10 ile bölünebilme kuralı : Birler basamağı 0 olan sayılar, 10 ile kalansız bölünebilir.

Bölümünden Kalanı Bulma

2 ile bölümünden kalan her zaman birdir. Tek sayılar 2 ile bölündüğünde 1 kalanını verir.
3 ile bölümünden kalan; rakamları toplamı 3'e bölündükten sonraki kalandır.
4 ile bölümünden kalan; sayının son iki basamağının 4 ile bölümünden kalandır.
5 ile bölümünden kalan; sayının birler basamağındaki sayıdan 5 çıkarılarak kalan bulunur ( birler basamağı 3 ise örneğin, kalan 3 tür; 6 ise kalan 6-5=1 dir).
9 ile bölümünden kalan; sayının rakamları toplamının 9 ile bölümünde kalandır.
10 ile bölümünden kalan; sayının birler basamağındaki sayının 10 ile bölümünden kalandır

süsleme kare dikdörtgen üçgenÜÇGENLER
Üçgenler kenar uzunluklarına göre üçe ayrılır
Çeşit kenar üçgen; her kenarı farklı uzunlukta olan üçgenlerdir
İkiz kenar üçgen; iki kenar uzunluğu eşit olan üçgenlerdir
Eşkenar üçgen; bütün kenarları aynı uzunlukta olan üçgenlerdir

Üçgenler açılarına göre 3’e ayrılır
Dar açılı üçgen; bütün açıları 90° den küçük olan üçgenlerdir.
Dik açılı üçgen; bir açısı 90° olan üçgenlerdir
Geniş açılı üçgen; bir açısı 90° ile 180° arasında olan üçgenlerdir

Karenin özelikleri

a) Bütün kenarları birbirine eşittir.
b) Komşu kenarları birbirine diktir.
c) Köşegen uzunlukları birbirine eşittir.
ç) Köşegenler birbirini dik keserek ortalar.
d)Köşelerde oluşan komşu tümler açılar eştir.
e) Köşegenlerden biri tarafından iki eş parçaya ayrılır.


Dikdörtgenin özelikleri

a) Karşılıklı kenarları aynı uzunlukta ve birbirine paraleldir.
b) Komşu kenarları birbirine diktir.
c) Köşegen uzunlukları birbirine eşittir.
ç) Köşegenler birbirini ortalar.
d) Köşegenlerden biri tarafından iki eş parçaya ayrılır.

Öteleme nedir

Bir nesnenin bir yerden başka bir yere belirli bir doğrultu ve yönde kayma hareketi öteleme olarak adlandırılır.
Ötelemede bir şeklin duruşu, biçimi ve boyutları aynı kalır. Bir şeklin kendisi ile öteleme altındaki görüntüsü eş ve simetriktir. Fakat bu simetri, doğruya göre alınan simetriden farklıdır. Özel olan bu tür simetriler “öteleme simetrisi” olarak adlandırılır.

El sanatları bir milletin kültürünü temsil etmekte, gelenek ve görenekleri ile yaşama biçimlerinin kuşaktan kuşağa aktarılmasında önemli rol oynamaktadır. Anadolu, el sanatlarının çeşitliliği bakımından önemli bir medeniyet beşiğidir. El sanatlarının çoğunun temeli olan motif oluşturulurken eş çokgenler de kullanılmaktadır. Siz de eş çokgenlerle yapılan motifler ve süslemelere örnekler veriniz. Bir kâğıdı dolduracak şekilde rastgele dörtgen, beşgen veya altıgen çizilir. Buna örnek olarak yanda bir altıgen çizilmiştir.
Altıgenin iç bölgesinin herhangi bir yerinde bir nokta belirlenir. Bu nokta ile köşeler birleştirilir. Birleştirilen doğru parçalarının orta noktaları belirlenerek bu noktalar kendi aralarında birleştirilir. Orta noktaların birleştirilmesi, içteki şekiller için de istenildiği kadar tekrarlanabilir. Şekiller sıralı olarak farklı renklerde boyanarak süsleme yapılır.

Örüntü Nedir?

Bir nesnenin bir yerden başka bir yere belirli bir doğrultu ve yönde yaptığı kayma hareketi ötelemedir. Öteleme hareketi sonunda nesnenin geldiği yer, görüntüsüdür. Ötelemede bir şeklin duruşu, biçimi ve boyutları aynı kalır. Bir şeklin kendisi ile öteleme altındaki görüntüsü eş ve simetriktir
Süsleme Nedir?
Süsleme, bir düzlemin boşluk kalmadan ve şekiller üst üste gelmeden örüntü oluşturacak şekilde döşenmesidir. Şekiller öteleme hareketi ile döşenirse ötelemeli süsleme yapmış oluruz.

düzgün çokgen , eşlik benzerlik

Düzgün Çokgenler

Geometri tahtasında çokgen modelleri yapalım. Kareli, noktalı veya izometrik kâğıtların üzerine düzgün olan ve olmayan çokgenler çizelim (üçgen, dörtgen, beşgen ve altıgen vb.). Kenar sayıları aynı olan düzgün ve düzgün olmayan iki çokgenin açılarını ölçelim. İki çokgen arasındaki benzerlik ve farklılıkları not edelim. Düzgün çokgeni açıklayan cümlelerinizi yazınız.
Pergelle Düzgün Çokgen Çizme
Aşağıda aşama aşama gösterilen çokgen çizimlerini inceleyelim.

Eşlik ve Benzerlik


Aşağıdaki çokgenleri isimlendirelim. Çokgenlerin açı ölçülerini ve kenar uzunluklarını bularak çokgenler üzerinde gösterelim.

Alttaki konu anlatımı videolarında
* Kare ve dikdörtgenin açıları, kenarları ve köşeleri arasındaki ilişkileri belirleyecek,
* Eş ve benzer çokgenlerin kenar ve açı özelliklerini belirleyecek,
* Bir şeklin öteleme sonunda oluşan görüntüsünü inşa edecek,
* Çokgenler ve çokgensel bölgelerin eş ve benzerlerini kullanarak öteleme ve süsleme yapacak,
• Çokgenlerin çevre uzunlukları ile ilgili problemleri çözecek ve kuracak,
• Çokgenlerin kenar uzunlukları ile çevre uzunluğu arasındaki ilişkiyi açıklayacak,
• Alan ölçme birimlerini açıklayacakve birbirine dönüştürecek,
• Alan ölçmede uygun birimleri belirleyecek, bunlarla ilgili problemleri çözecek vekuracak,
• Kenar uzunluğu ile alan arasındaki ilişkiyi açıklayacak,
• Çevre uzunluğu ile alan arasındaki ilişkiyi açıklayacaksınız

Açı nedir?

Başlangıç noktası aynı olan iki ışın, açı oluşturur. Oluşan açı,bulunduğu düzlemi iç bölge ve dış bölge olmak üzere ikiye ayırır. İki ışının başlangıç noktası olan ortak uç, açının köşesidir. Yandaki şekilde M noktası açının iç bölgesinde, N noktası ise dış bölgesindedir. K ve L noktaları bu bölgelerin herhangi birine ait değildir. Bu noktalar açının üzerindedir.

Açının Ayırdığı Bölgeler

Kâğıt üzerinde bir nokta belirleyelim. Kâğıdı, bu noktadan itibaren iki farklı doğrultuda, birer ışın oluşturacak şekilde katlayalım. Kâğıdı açalım. Oluşan açının kollarının arasında kalan bölgeyi boyayalım. Dışında kalan bölgeyide farklı bir renge boyayalım. Bu bölgelerden hangisi açının iç bölgesi, hangisi dış bölgesi olabilir?

Komşu Açılar

Açıların ölçüleri toplamı 900 olan iki açıya “tümler açılar”, ölçüleri toplamı 1800 olan iki açıya da “bütünler açılar” denir.

bütünler açılarAçı ölçüsü olarak s ya da m harflerinden biri kullanılabilir. Birer ışını ortak ve ölçüleri toplamı 180º olan iki açıya “bütünler açılar” denir. m(AOB) + m(BOC) = 180º, AOB ile BOC bütünler açıdır. Birer ışını ortak ve ölçüleri toplamı 90º olan iki açıya “komşu tümler açılar” denir. Kesişen iki doğrudan, köşeleri ortak fakat ışınları ortak olmayan açılara “ters açılar” denir. İki ters açının ölçüleri birbirine eşittir.