f : [a,b] --> R , y=f(x) fonksiyonu ve
∀x∈[a,x0] için, f '(x)>0 ;
∀x∈[x0,b] için, f '(x)<0
ise , f fonksiyonunun x=x0 noktasında yerel maksimumu vardır.


∀x∈[a,x0] için, f '(x)<0 ;
∀x∈[x0,b] için, f '(x)>0
ise , f fonksiyonunun x=x0 noktasında yerel minimumu vardır.Yerel maksimum ve yerel minimum noktalarına yerel ekstremum noktaları denir.
Mutlak Maksimum-Mutlak Minimum: